کمیته حسابرسی داخلی

در اجرای ماده ۹ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌ها (آیین‌نامه شماره۹۳)، شرکت دارای کمیته‌های ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات و تطبیق مقررات می باشد.

کمیته مدیریت ریسک متشکل از افراد زیر می باشد:

  • جناب آقای ابراهیم حمیدی رییس کمیته
  • سرکار خانم مرجان کریمی دبیر کمیته
  • جناب آقای دکتر محسن قره‌خانی عضو کمیته
  • جناب آقای ابوطالب گرامی عضو مستقل کمیته
  • سرکار خانم مطهره حسین پور عضو کمیته

 

کمیته حسابرسی و کنترل داخلی متشکل از افراد زیر می باشد:

  • جناب آقای همایون دارابی رییس کمیته
  • سرکار خانم مطهره حسین پور دبیر کمیته و مدیر حسابرس داخلی
  • جناب آقای دکتر حمیدرضا گنجی عضو مستقل کمیته
  • سرکار خانم دکتر مونا پارسایی عضو مستقل کمیته

 

منشور کمیته حسابرسی داخلی (به پیوست)

منشور فعالیت حسابرسی داخلی (به پیوست)