بیمــه اتکـــایــی تهــــران
تامین پوشش فاجعه ناشی از تجمع خطر
توزیع و پراکنده کردن ریسک تحت پوشش
قبل
بعدی

خدمات ما

ما یک ماموریت روشن داریم:

از طریق خلق ظرفیت‌های نو و ارائه راهکارهای نوآورانه به دنبال حمایت از اقتصاد منطقه هستیم.

اخبـــار و اطلاعیـــه‌های اتکـایـی

به بیمه اتکایی تهران اعتماد کرده‌اند...

تامین‌کنندگانی که ما را یاری کرده‌اند...