منشور اخلاقی

ارزش‌هـــای اصلی

ارزش‌هـــای فرعی

طرف‌های ارتباط و ذینفعان

جامعه

ارزش‌هـــای فرعی

سهامداران

ارزش‌هـــای فرعی

نهادهای ناظر و دولت

رقبا