مشخصات کارکنان

ردیفنام خانوادگینامواحد سازمانی
1داور پناهاسماعیلمدیر عامل
3قره خانيمحسنمعاونت فنی
4شكارياناميرمعاونت اقتصادی و توسعه منابع
2جبارپورحميدرضامدیر مالی
10كريميمرجانمدیر ریسک
9حسين پورمطهرهمدیر حسابرسی داخلی 
14فتحيحسنمدیریت سرمایه گذاری
7فراكشفريالمدیر بیمه های اتکایی اختیاری 
8مهرعليزادهرضاسرپرست راهکارهای نوین اتکایی
5فرهاديان منفردتيناسرپرست بیمه های اتکایی  قراردادی
6ميري چيمهسيد احمدکارشناس بیمه های اتکایی اختیاری
12حقيقتغزلکارشناس بیمه های اتکایی اختیاری 
18حسينيسيدمحمدپارساکارشناس بیمه های اتکایی اختیاری 
19زيتونيغزالکارشناس بیمه های اتکایی اختیاری 
13كاظميعليرضاکارشناس بیمه های اتکایی اختیاری 
16مشتاق پورسعيدکارشناس سرمایه گذاری 
17قنبرينداکارشناس سرمایه گذاری 
11رضائي قانعمنيژهکارشناس تمرکز و تلفیق حسابها
20دژانگاهمليحهکارشناس مالی
15قمصريمنصورکارشناس  پشتیبانی و خدمات عمومی
21شفیعیسمیراکارشناس مسئول ارتباطات
22پیریفاطمهکارشناس منابع انسانی