مدیریت حسابرسی و امور حاکمیت شرکتی

در اجرای ماده ۹ آیین نامه ” حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌ها (آیین‌نامه شماره۹۳)شرکت دارای واحد مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی می باشد.

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی سرکار خانم مطهره حسین پور می باشد.