مدیران اجرایی

امیر شکاریان

معاون اقتصادی و توسعه منابع

مدیران میانی

فریال فراکش

مدیر بیمه های اتکایی اختیاری

مطهره حسین پور

مدیر حسابرسی داخلی