عملکرد بیمه‌گری

عملکرد بیمه اتکایی تهران ( ارقام به میلیون ریال)

در دوره مالی مورد گزارش علاوه‌بر بیمه مرکزی و پنج شرکت بیمه اتکایی، ۶ شرکت بیمه مستقیم نیز دارای مجوز قبولی اتکایی بوده‌اند. همچنین تا زمان تهیه این گزارش یک شرکت بیمه اتکایی در مراحل نهایی اخذ مجوز فعالیت و یک شرکت اتکایی دیگر نیز موافقت اصولی برای فعالیت را دریافت نموده است. بدیهی است با توجه به تحریم صنعت بیمه، فعالیت تمامی شرکت‌های مذکور عملا معطوف به بازار داخلی بوده است.
طی سال های اخیر بسیاری از قراردادهای اتکایی که پیش از این به صورت »نسبی« واگذار میشدند، به قراردادهای «مازاد خسارت» که حق بیمه آنها به مراتب کمتر از قراردادهای نسبی است تغییر یافته‌اند. موضوعات مورد اشاره موجب شده که رقابت در مبادالت اتکایی بازار بیمه کشور به شکل کاملا محسوسی بیشتر از قبل شود.