صورتهای مالی

  • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ – حسابرسی شده ( به پیوست)
  • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ – حسابرسی نشده (به پیوست)
  •  اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 – حسابرسی شده (به پیوست)
  • اطلاعات و صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 – حسابرسی نشده (به پیوست)
  • اطلاعات و صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 – حسابرسی شده (به پیوست)