سیاست‌های تقسیم سود

به موجب ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ، در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد ازسود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بر اساس بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت ، هیات مدیره همه ساله پیشنهاد خود را در خصوص لحاظ نمودن هر نوع اندوخته اختیاری  همچنین تقسیم سود بین سهامداران به مجمع عمومی ارائه می نماید . مجمع عمومی نیز  طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت و بند ۴ بخش الف ماده ۱۸ اساسنامه ، با بررسی  پیشنهادهای هیات مدیره  مبلغی از سود قابل تقسیم را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین می نماید .

همه ساله برنامه زمان‌بندی پرداخت سود قبل از تشکیل مجمع عمومی تعیین و ازطریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود. پرداخت زودتر از مهلت قانونی و در نظر گرفتن اولویت زمانی برای پرداخت سود سهامداران حقیقی نیز از جمله سیاست‌های شرکت در تقسیم سود می‌باشد.