• گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت‌های مالی برای دوره مالی هفت‌ماه و سه روزه منتهی به 29 اسفند 1401 (به پیوست)
  •  تأییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی برای سال 1402 (به پیوست)