ترکیب سهامدارن

March 5, 2024
#سهامدارسهمدرصدتغییر
1شركت ارزش پويان رامان-سهامي خاص-508,699,00010.171
2شخص حقيقي332,310,3166.641
3شركت بيمه البرز-سهامي عام -302,461,4666.041
4شركت ويستاتجارت دي-بامسئوليت محدود-297,500,0005.951
5شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص-250,000,00051
6شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص-250,000,00051
7شخص حقيقي226,197,1574.521
8شخص حقيقي225,700,0004.511
9شخص حقيقي133,400,0002.661
10شخص حقيقي102,971,0002.051
11BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .داراداريوش101,078,4282.021
12شخص حقيقي100,000,00021
13شخص حقيقي95,200,0001.91
14شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود-83,435,5341.661
15شخص حقيقي54,450,0001.081
16شخص حقيقي52,629,3531.051
17شخص حقيقي51,912,5001.031
18شخص حقيقي51,650,0001.031
19شخص حقيقي50,200,00011