اطلاعیه‌ها

 1. خانه
 2. »
 3. اطلاعیه‌ها
 1. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
 2. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 3. تغییر نشانی
 4. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
 5. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
 6. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 7. درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
 8. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
 9. زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 10. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
 11. گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 12. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
 13. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 14. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 15. توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
 16. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
 17. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
 18. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
 19. گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 20. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱