دسته بندی: مدیریت ریسک و توانگری

مدیریت ریسک

در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی (آیین نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه)، ضروریست تصمیمات اخذ شده در خصوص کسب­وکارهای شرکت، مبتنی بر تبادل

ادامه مطلب »