مشخصات کارکنان

  1. خانه
  2. »
  3. مشخصات کارکنان
ردیفنام خانوادگینامسمت سازمانیمدرک تحصیلیایمیل سازمانی
۱داورپناهاسماعیلمدیرعاملکارشناسی ارشدE.DAVARPANAH@TEHRAN.RE
2قره خانیمحسنمعاون فنیدکتریMGH@TEHRAN.RE
3شکاریانامیرمعاون اقتصادی و توسعه منابعکارشناسی ارشدA.SHEKARIAN@TEHRAN.RE
4جبارپورحمیدرضامدیر مالیکارشناسی ارشدH.JABARPOUR@TEHRAN.RE
5حسین پورمطهرهمدیر حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشوییکارشناسی ارشدM.HOSEINPOUR@TEHRAN.RE
6فراکشفریالمدیر بیمه های اتکایی اختیاریکارشناسی ارشدF.Farakesh@TEHRAN.Re
7کریمیمرجانمدیر ریسککارشناسی ارشدM.KARIMI@TEHRAN.RE
8رجبیعلی اصغرمدیرتوسعه منابع انسانی و پشتیبانیدکتریA.RAJABI@TEHRAN.RE
9ناظمیجوادکارشناس پشتیبانی و خدمات عمومی کارشناسیJ.NAZEMI@TEHRAN.RE
10صفری نصرآبادیفائزهکارشناس تحلیل و بررسی فرصت‌های  سرمایه‌گذاریکارشناسی ارشدF.SAFARI@TEHRAN.RE
11فرهادیان منفردتیناکارشناس پذیره نویسی بیمه‌های اتکایی قراردادیکارشناسی ارشدT.FARHADIAN@TEHRAN.RE
12میری چیمهسید احمدکارشناس ارزیابی ریسک بیمه‌های اتکایی اختیاری کارشناسیA.MIRI@TEHRAN.RE
13مهرعلیزادهرضاکارشناس تحلیل‌گر بیمه‌های اتکایی اختیاریکارشناسی ارشدR.MEHRALIZADEH@TEHRAN.RE
14عزیزینویدخدمات و تحصیلداردیپلمN.AZIZE@TEHRAN.RE
15رضائی قانعمنیژهکارشناس تمرکز و تلفیق حسابها کارشناسیM.REZAI@TEHRAN.RE
16کاظمیعلیرضاکارشناس بیمه اتکایی اختیاری کارشناسیA.KAZEMI@TEHRAN.RE
17فتحیحسنکارشناس تحلیل و بررسی فرصت‌های  سرمایه‌گذاریکارشناسی ارشدH.FATHI@TEHRAN.RE
18حاتمیحمیدکارشناس اکچوئریکارشناسی ارشدH.HATAMI@TEHRAN.RE